Skoi na sadraj
Tumori pluæa i pleure
- - - - -

Poslao: Franco
Other contributors: ~Sentinel~
Poslao: Lip 22 2010 07:42 Zadnje ureivano: Kol 31 2011 08:50 Kategorija: Bolesti pluæa i medijastinuma
Tumori pluæa i pleure
Tumore pluæa dijelimo na primarne i sekundarne (metastatske) te benigne i maligne. Metastatski su èešæi od primarnih. Meðu primarnim tumorima prevladavaju maligni (karcinomi u 90-95%).

Primarni karcinomi pluæa: nastaju malignom transformacijom epitela bronha i bronhiola.

Epidemiologija: rak pluæa najèešæi je uzrok smrtnosti od svih i javlja se èešæe u muškaraca u dobi 40-70 godina.

Etiologija i patogeneza: najznaèajniji èimbenici koji poveæavaju rizik od nastanka karcinoma pluæa su pušenje (10-20x); industrijsko oneèišæenje zraka (azbest, uran) te idiopatska pluæna fibroza.


Patologija:

Slika u privitku: tipovi raka pluca.png1) podjela s obzirom na makroskopsku lokaciju:

centralni rak pluæa - naziva se još i karcinom bronha jer potjeèe iz glavnog bronha, oèituje se kao tvorba koja suzuje lumen. Nalazi se u hilusu uz èesto zahvaæanje lokalnih limfnih èvorova.
Periferni rak pluæa - nastaje iz subpleuralnih djelova a potjeèe iz epitela manjih bronhiola
Difuzni rak - makroskopski pluæe djeluje difuzno konsolidirano i bezraèno kao da je rijeè o pneumoniji. Primjer je bronhioloalveolarni karcinom.

2) s obzirom na mikroskopski izgled:

Rak ploèastih stanica - planocelularni karcinom - èini 20-30% karcinoma pluæa, zapoèinje kao metaplazijadisplazijapreinvazivni oblikinvazivni oblik U 2/3 smješteni su centralno. Èesto ispunjava lumen i uzrokuje opstruktivnu upalu. Mikroskopski je graðen od poligonalnih stanica koje tvore solidne nekupine ili gnijezda. Može biti dobro (rožnate perle se javljaju), umjereno ili slabo diferenciran.
Žlijezdani rak - adenokarcinom - 30-40%, najèešæi je tip raka pluæa u žena,mladih i nepušaèa. Veæinom se javlja periferno. Mikroskopski se satoji od žlijezda obloženihnepravilnim cilindriènim epitelnim stanicama a u lumenu može biti sluz. Posebni oblik adenokarcinoma je bronhioloalveolarni karcinom (nastaje u terminalnim bronhiolima iz matiènih stanica)
Krupnostanièni karcinom - èini 10%. Makroskopski se oèituje kao veliki èvor èesto nekrotièan i prožet krvlju. Mikroskopski stanice su velike nediferencirane s krupnim jezgrama,istaknutim nukleolima i obilnom citoplazmom.
Sitnostanièni karcinom - 10-20%. U vrijeme dijagnoze gotovo 2/3 bolesnika ima metastaze u jednom ili više organa. Veæinom su lokalizirani centralno. Mikroskopski vidimo sitne stanice s malo citoplazme i hiperkromatskim jezgrama- poput zrna zobi. Mitoze su brojne. Nalazimo neuroendokrina zrnca.

S anatomske strane, vrijedi zapamtiti što je Pancoastov tumor.


Klinièka slika: simptomi zbog lokalne iritacije, širenja tumora, sustavnog djelovanja tumora na cijeli organizam te paraneoplastiènog sindroma (najèešæe ga uzrokuje sitnostanièni - luèi ADH, adenokortikotropni hormon, PTH..). Ako raste unutar bronha može dovesti do atelektaze, bronhiektazije, apscesa. Može se javiti i sindrom gornje šuplje vene te pleuralni izljev. Širi se izravno, limfom, krvlju (u jetru, mozak, kosti...) i popluænicom (ponajprije se tao širi periferni rak). Prognoza najviše ovisi o klinièkom stadiju i histološkom tipu.


Karcinoid - zloæudna novotvorina niskog stupnja zloæudnosti grañena od neuroendokrinih stanica.

Klinièko-patološki ih djelimo na:

tipiène: nastaju u stijenci velikih bronha i rastu endobronhalno.poligonalne stanice,rijetke mitoze i nema nekroze.
atipiène: javlja se periferno a više od 50% ih metastazira. Makroskopski je veæi od atipiènog a mikroskopski ima izraženiju polimorfiju. Ima mitoza i nekroze.
Klinièki, prognoza je odlièna za tipiène a malo manje odlièna za atipiène.
 Metastaze u pluæima- èesto multiple, obostrane. Iz želuca, dojke..


Pleuralni tumori
Najèešæi primarni su: benigni solitarni fibrozni i maligni mezoteliom.

Maligni mezoteliom - rijedak zloæudni tumor mezotelnih stanica koji se obièno pojavljuje na visceralnoj ili parijetalnoj pleuri. Èešæe se javlja u muškaraca. Povezan je s azbestozom.

Patologija:  • Makro: debeli sivkasto-bijeli plašt koji obavija cijelo pluæno krilo, obièno unilateralan i èešæe desno.
  • Mikro: razlikujemo epitelni (slièan adenokarcinomu); sarkomatoidni (sl. fibrosarkomu) te bifazièni (sadržava epitelna i sarkomatoidna podruèja)

Klinièka slika: bol u prsnom košu, dispneja, recidivirajuæi pleuralni izljevi. Skloni izravnom širenju. Prognoza nepovoljna - veæina ne preživi 12 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze.

Podijeli:  • Ne moete ureivati ovaj record
Array