Tumori testisa


Franco
 • Najèešæe nastaju iz spolnih stanica (90%), dok su tumori Sertolijevih i Leydigovih stanica te metastatski tumori znatno rjeði.
 • Nastaju izmeðu 25. i 45. god ine
 • èimbenici rizika: kriptorhidizam (10 puta èešæi, orhidopeksija ne umanjuje rizik) disgeneza gonada (u njima nastaju gonadoblastomi, tj. benigni tumori graðeni od gonocita i Sertolijevih stanica izvor su invazivnih zloæudnih tumora)HISTOGENAZA TUMORA:
 • Tumori spolnih stanica nastaju iz mitotièki aktivnih stanica- spermatocita, spermatogonija ili fetalnih stanica zaostalih u nezrelom obliku.
 • Prvo nastaje intatubularna novotvorina spolnih stanica (ITGCN) iz koje nakon 5 do 10 god nastaju invazivni tumori: seminom (stanice ITGCN-a se nastave dijeliti kao primitivne stanicve) i neseminomski tumori spolnih stanica (stanice se pretvore u embrionalne stanice i tvore embrionalni karcinom; ako se embrionalne dodatno diferenciraju, nastaje taratokarcinom)
 • Mješoviti tumori spolnih stanica sastoje se od semonoma i jednog od neseminomskog tumora
 • 90% tumora spolnih stanica ima izokromosom p12
 • Veæina tumora spolnih stanica u odraslih prolazi sroz stadij ITGCN-a, dok tumori djeèje dobi i spermatocistièni seminom ne prolaze taj stadij.


1. SEMINOM
 • je zloæudni tumor spolnih st graðen od stanica nalik na spermatogonije
 • može se javiti ekstragonadalno u retroperitonejumu, prednjem medijastinumu i intrakranijalno oko epifize


PATOLOGIJA:
 • nodularan, dobro ogranièen, bez nekroze i krvarenja, prvo metastazira u periaortalne abdominalne limfne èvorove, hematogeno se širi u pluæa, jetru ili mozak
 • tumorske stanice (vezikularna jezgra i citoplazma puna glikogena) tvore lobularne Petere ogranièene vezivom unutar kojeg se nalaze limfociti, makrofagi i plazma stanice
 • 20% seminoma ima pojedinaène trofoblastiène stanice
 • KLINIÈKA SLIKA: bezbolna Petera u skrotumu, vrlo osjetljiv na radioterapiju, izlijeèi se više od 90 % bolesnika.

2. NESEMINOMSKI TUMORI SPOLNIH STANICA je skupina tumora koja ukljuèje embrionalni karcinom, teratokarcinom (najbrojniji), karcinom žumanjèane vreæe i koriokarcinom (zadnja dva jako rijetka)

PATOLOGIJA:
 • neoštro ogranièeni, mekani èvorovi sa nekrozom i krvarenjem koji su pjegasti na prerezu; djelomice su žuti, crveni i sivkasti te su mjestimice solidni, a mjestimice cistièni
 • Embrionalni karcinom se sastoji od nediferenciranih stanica koje tvore papilarne i tubularne tvorbe, a katkad i embrioidna tjelešca. Zbog oskudne citoplazma jezgre se preklapaju na preparatu
 • Teratokarcinom se sastoji od stanica embrionalnog karcinoma i stanica koje tvore somantièka tkiva (koja nastaju od tri zametna listiæa) te stanica ekstraembrionalnih ovojnica (to su trofoblastiène stanice koje luèe humani korionski gonadotropin i stanice nalik na stanice žumanjèane vreæe koje luèe α fetoprotein)


Ukoliko u teratokarcinomu trofoblastiène stanice unište ostale nastaje koriokarcinom,a ukoliko nadvsentyju stanice nalik na st žumanjèane, vreæe nasteje karcinom žumanjèane vreæe.

KLINIÈKA SLIKA:
bolne Petere, metastaze u periaortalne retroperitonealne limfne èvorove, pluæa, jetru i mozak, 80% bolesnika ima povišen AFP i hCG . Uz kirurški pristup, zraèenje i kemoterapiju preživljenje je više od 90%.
3. SPERMATOÈISTIÈKI SEMINOM
 • je rijedak tumor koji, za razliku od seminoma, nastaje u starijih muškaraca, ne sadrži limfocite, nema izokromosom p12, nije povezan sa ITGCN-om, gotovo uvijek je benigan i ne metastazira, nalazi se samo u testisu.
 • graðen je od velikih, malih i srednjih stanica koje nalikuju spermatogonijama, spermatocitima i spermatidama4.TERATOM
 • je benigni tumor graðen od somantièkih tkiva podrijetlom iz tri zametna listiæa- ektoderma, mezoderma i endoderma koji nastaje u djece i adolescenata.
 • Nezreli teratomi sadrže nezrela tkiva poput nezrele mozgovine
 • I zreli i nezreli imaju dobru prognozu.

5 TUMOR ŽUMANJÈANE VREÆE DJEÈJEG TESTISA (Yolk sac)
 • graðen je od tkiva koje nalikuje na tkivo žumanjèane vreæe
 • sadrži Schiller- Duvalova tjelešca koja podsjeæaju ne fetalni glomerul
 • luèe AFP
 • više od 95% ih se izlijeèi pravodobnom intervencijom


6. TUMOR LEYDIGOVIH STANICA
 • jedan ili više èvoriæa
 • mogu se naæi Reikeovi kristali
 • mogu biti hormonski afunkcionalni ili luèiti androgene, pa izazvati prerani pubertet u djece, dok u odraslih ne daju posebne simptome, ili mogu luèiti estrogene pa izazvati ginekoPetertiju i smanjenje libida
 • 90% sluèajeva su benigni7. TUMOR SERTOLIJEVIH STANICA
- izluèije inhibin no malokad izaziva hormonske poremeæaje


8. METASTATSKI TUMORI
- rijetki, limfomi i tumori iz prostate i rektuma

  Report Record


User Feedback


There are no comments to display.