Skoi na sadraj
Niste našli što tražite?

Ako niste pronašli temu koja Vas zanima, ili biste neku medicinsku temu voljeli vidjeti obraðenu na našim stranicama, slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese info@perpetuum-lab.com.hr

Najnoviji èlanak

Behçetova bolest


Behçetova bolest (Morbus Behçet, ICD-10: M35.2) je multisistemski, relapsirajući, kronični vaskulitis s upalom sluznica, karakteriziran trijasom rekurentnih oralnih aftoznih ulceracija, genitalnih ulceracija i uveitisa.Behçetova bolest javlja se podjednako u muškaraca i žena, no ukupna incidencija varira diljem svijeta. U zemljama Zapada incidencija se kreće uglavom do 1 slučaj na 100 000 lju... Sij 20 2015 01:32


- - - - -

Mokraæni mjehur


Mokraæni mjehur, vesica urinaria, šuplji organ sa snažnim mišiænim zidovima, je karakteristièan po svojoj sposobnosti proširivanja. On je privremeni spremnik urina i varijabilan je u svojoj velièini, obliku, poziciji i odnosima spram svojeg sadržaja i stanja susjednih organa. Prazan mokraæni mjehur u odraslih osoba smješten je u maloj zdjelici, djelomièno superiorno i djelomièno posteriorno u odnosu na pubiène kosti. Od tih kosti je odijeljen potencijalnim retropubiènim prostorom (klinièki Retzius) i leži veæinom inferiorno u odnosu na peritoneum, ostavljajuæi pubiène kosti i pubiènu simfizu anteriorno, a pubièno dno posteriorno. Mokraæni mjehur je relativno slobodan unutar ekstraperitonealnog potkožnog masnog tkiva izuzev vrata kojeg èvrsto drže lateralni ligamenti mjehura i arcus tendineus zdjeliène fascije posebice njegove anteriorne komponente, ligamentum puboprostaticum u muškaraca i ligamentum pubovesicale u žena.

Slika u privitku: Vesica_urinaria.png
Mokraæni mjehur i prostatièki dio uretre. (A) Mjehur novoroðenèeta ima fuziformni oblik i leži gotovo u potpunosti u abdominalnoj šupljini, iznad gornjeg pelviènog otvora. (B) Na ovom crtežu odraslog mokraænog mjehura i prostate vidi se njihova zdjelièna lokacija i površine mjehura. (C ) Na ovom crtežu vidi se posteriorni dio muške zdjelice diseciran koronalno u ravnini prostatièke uretre, m.obturator internus tvori zdjeliène zidove, a m.levator ani podupire prostatu i mokraæni mjehur.

Anatomski, mokraæni mjehur dijeli se na tri dijela:
  • fundus vesicae
  • corpus vesicae
  • apex vesicae
Fundusu pripadaju široki, donji i stražni dio mjehura, corpusu srednji dio, a apexu vrh mjehura koji je upravljen gore i naprijed.

Možemo razlikovati dvije površine; facies symphysialis okrenutu ka simfizi i facies intestinalis koja gleda ka tankom crijevu.

U unutrašnjosti mjehura razlikujemo jedan parni i jedan neparni otvor. Ostium ureteris dextrum et sinistrum su otvori uretera u dorzalnoj stijenci mokraænog mjehura. Ostium urethrae internum se nalazi ispod i ispred njih u medijanom položaju. Spojnice tih triju otvora omeðuju trokutasto polje, trigonum vesicae, kojem stijenka ima specifiènu graðu.

U novoroðenèadi i djece mokraæni mjehur se nalazi abdominalno èak i kad je prazan. Obièno odlazi u prostor velike zdjelice do dobi od 6 godina, meðutim nije u potpunosti lociran unutar male zdjelice do iza puberteta. Prazni mjehur u odrasle osobe leži skoro u potpunosti u maloj zdjelici, njegova superiorna površina u razini je sa superiornom granicom pubiène simfize. Kako se mjehur puni, poèinje prodirati u veliku zdjelicu penjuæi se unutar ekstraperitonealnog masnog tkiva anteriornog abdominalnog zida. U nekih ljudi puni mjehur može dosegnuti i razinu pupka.

Pri kraju mikturicije (uriniranja) mjehur normalne odrasle osobe virtualno ne sadrži urin. Kada se isprazni, mjehur je izgledom tetraedalan i s vanjske strane ima vrh, tijelo, fundus i vrat. Èetiri površine mjehura (superiorna, dvije inferolateralne i posteriorna) su najuoèljivije kada se gledaju na praznom, kontrahiranom mjehuru koji je otklonjen s kadavera, te tada mjehur ima izgled broda.

Vrh mjehura usmjeren je prema superiornom rubu pubiène simfize kada je mjehur prazan. Fundus nalazi se nasuprot vrhu, a tvori ga konveksni posteriorni zid. Tijelo mjehura je veæi dio mjehura izmeðu vrha i fundusa. Fundus i inferolateralne površine sastaju se inferiorno na vratu mjehura.

Ležište mjehura tvore strukture koja ga direktno dodiruju. Sa svake strane, pubiène kosti i fascija koje prekrivaju m. levator ani i m. superior obturator internus dodiruju inferolateralne površine mjehura. Samo superiornu površinu prekriva peritoneum. Posljedièno, kod muškaraca je fundus odvojen od rektuma centralno samo fascijalnim rektovezikalnim septumom i lateralno seminalnim žljezdama i ampulom ductusa deferensa; kod žena je u direktnom dodiru sa superoanteriornim zidom vagine. Mjehur je obavijen rahlim vezivnim tkivom visceralne fascije.

Stijenka mokraænog mjehura je graðena od 5 slojeva: tunica mucosa, tela submucosa, tunica muscularis, tela subserosa, tunica serosa.

Tunica mucosa i tela submucosa. Površni sloj sluznice èini mnogoslojni prijelazni epitel koji omoguæava rastezanje mjehura. Tela submucosa omoguæava stvaranje nabora u praznom mjehuru, dok u trigonumu vesicase manjka. Uvula vesicae je splet krvnih kapilara na ostiumu urethrae internuma koji sprjeèava otjecanje mokraæe.

Tunica muscularis ima 3 sloja mišiæa. Prvi sloj su longitudinalni mišiæi koji tvore m. sphincter vesicae na izlazu iz mjehura te m. pubovesicalis èija vlakna se odvajaju od mjehura i pristupaju na unutarnju površinu simfize. Pri kontrakciji taj mišiæ povlaèi prednje omeðenje ušæa prema ventralno, èime oslobaða izlaz iz mjehura. Sva tri sloja mišiænice tvore m. detrusor. Uloga mu je pražnjenje mjehura.

Tela subseroza i tunica seroza. Oblaže apex i stražnju stijenku mjehura.

Dakle, stijenke mokraænog mjehura sastoje se uglavnom od detruzorskog mišiæa. Prema vratu muškog mjehura mišiæna vlakna tvore nevoljni unutrašnji uretralni sfinkter. Ovaj sfinkter se kontrahira tijekom ejekulacije kako bi se sprijeèila retrogradna ejakulacija (ejakulacijski refluks) sjemena u mjehur. Pokoje mišiæno vlakno teèe radijalno i pomaže otvaranju unutrašnjeg uretralnog otvora. Kod muškaraca, mišiæna se vlakna u vratu mjehura nastavljaju na fibromuskularno tkivo prostate, dok se kod žena ta vlakna nastaljaju na mišiæna vlakna stijenke uretre. Uretralni otvori i unutrašnji uretralni otvor su na rubovima trokuta mjehura. Uretralne otvore okružuju petlje detruzorske muskulature koja se steže kada se mjehur kontrahira kako bi pomogli spreèavanju refluksa urina u ureter. Uvula mjehura je malo uzvišenje trokuta; obièno je prominentnije kod starijih muškaraca zbog poveæanja posteriornog režnja prostate.


Topografska anatomija mjehura u žena

Fundus vesicae je orijentiran prema dolje i nazad. Straga je u odnosu sa vratom maternice i rodnicom. Boèni dijelovi mjehura su u odnosu sa dijafragmom pelvis. Prostor izmeðu apexa vesicae i simfize se naziva spatium retropubicum. Fiksacijski aparat predstavljaju ligg. pubovesicalia i ligg. rectovesicalia koji mogu imati i mišiæna vlakna. S lateralnom stijenkom zdjelice mjehur spajaju vezivni traèci koji èine paracystium.


Topografija u muškaraca

Fundus vesicae je okrenut prema dolje i nazad. Straga je u odnosu sa prostatom, sjemenim mjehuriæima i krajnjim dijelovima sjemenovoda. Izmeðu desnog i lijevog sjemenovoda fundus je u odnosu sa rectumom. Mokraæni mjehur muškarca je povezan i s prostatom koja leži ispod njega uz veæ navedene ligamente kao fiksacijski aparat kod žena.
  • 0

Izvori:
Izvori:
  • Marušiæ A., Anatomija èovjeka, Medicinska naklada, 2002.
  • Moore K., Clinically Oriented Anatomy, Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
  • Križan Z., Kompendij anatomije èovjeka III. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1997.